- Komerční sdělení -aktuality

HELUZ usnadňuje navrhování nosných konstrukcí

Od zpracování základního výpočtu spotřeby materiálu až po řešení odvodu spalin komína, tedy ve všech fázích stavby, mohou stavebníci z cihelného systému HELUZ spolehnout na pomoc odborníků a technických poradců společnosti HELUZ. Jak mohou využít např. poradenství statika, vysvětluje Ing. Zuzana Hejlová, hlavní staticky společnosti HELUZ.

6

S čím vším můžete stavebníkovi v rámci statických služeb pomoci?

„Osobně preferuji to, aby statickou část celého projektu“ zajišťoval „jeden projektant (statik), který je obeznámen podrobně s celým projektem a který svým konkrétním statickým výpočtem prokáže, že konstrukce objektu zajistí přenesení všech vnějších sil působících na objekt tak, aby se vše zatížení bezpečně převedeno shora dolů až do základů. Toto je třeba vždy posoudit v souladu s koncepcí celého objektu s ohledem na všechny souvislosti, návaznosti dalších (nosných i nenosných) konstrukcí a konstrukčních detailů. Ideální stav projektování je, když projektant architektonicko-stavební části dokumentace už při vytváření základní půdorysné dispozice spolupracuje se zpracovatelem stavebně konstrukční části. Tím se dá hned od začátku „vyladit“ nosná konstrukce objektu tak, aby mohla být navržena jednoduše a tím i ekonomicky optimální. „

plány kladení
Zdroj: HELUZ
Máte nějaké nástroje, které lze využít?

„Jako pomoc projektantem na zpracování statického výpočtu zdiva, překladů a stropů máme připravené pomůcky v Excelu, kde jsou automatizované výpočty podle normových vzorců, a to např. včetně doplňujících informací či vstupních předpokladů pro navrhování. V těchto programech jsou také již nadefinovány konkrétní statické parametry, a tak jsou programy ideální pomůckou na navrhování zdiva HELUZ nebo stropů. Např. podle zadané tloušťky a typu zdiva program interaktivní nabízí typy cihel, jejich pevnostní třídy, způsob zdění a z toho vyplývající materiálové charakteristiky zdiva. Výběr jednotlivých prvků je přehledný, a to z roletového menu, které se přizpůsobuje již vybraným hodnotám. Tyto programy jsou na převzetí zdarma, a to po jednoduchém přihlášení v sekci pro odborníky na našich webových stránkách. Pomůcky jsou na ovládání velmi jednoduché, a s jejich pomocí je možné efektivně navrhovat nosné stěny z cihel HELUZ nebo navrhnout tloušťku stropu MIAKO či posoudit únosnost konkrétního typu panelů. „

odborníci statiky
Zdroj: HELUZ
Jednou ze služeb, které se statikou souvisí, je zmíněné zpracování plánů kladení stropů. V čem spočívá pomoc techniků HELUZ?

„HELUZ nabízí projektantům jako pomoc při zpracování jejich projektové dokumentace návrh plánu kladení stropů MIAKO nebo panelů HELUZ. V tom případě naši konstruktéři navrhnou tloušťku stropu na konkrétní rovnoměrné zatížení a vezmou v úvahu rovněž liniové zatížení od příček vyššího patra (např. V případě příček orientovaných kolmo na směr stropních nosníků zohlední jejich ekvivalentní rovnoměrné přitížení nebo pod příčkami orientovanými ve směru pnutí stropních nosníků se nejčastěji navrhuje zdvojení či ztrojnásobení stropních nosníků). Pokud jsou v projektu navrženy svislé nosné konstrukce vyššího patra na svislých nosných konstrukcích nižšího patra a jsou navrženy nosné stěny kolem schodiště, pak tento návrh plánu kladení zpravidla postačí a se spojením výše popsaného programu pro návrh tloušťky stropu MIAKO pak už jen stačí odsouhlasení projektantem, že plán kladení odpovídá takové statické schématu, kterou sám předpokládal. Výstup z programu pro návrh tloušťky stropu pak může vložit jako přílohu do svého statického výpočtu celého objektu.

Zhotovení stropu podepření
Zdroj: HELUZ
Někdy je však třeba nad danou dispozicí přenést ve stropě ještě další zatížení od navazujících nosných konstrukcí, které přímo zatěžují tuto stropní konstrukci. V tom případě naši konstruktéři nastíní konstrukční řešení i pro toto zatížení (nejčastěji jde např. O sloupky krovu či nosné zdivo horního patra, které nenavazuje na zdivo spodní apod.). V tom případě upozorní projektanta v plánu kladení poznámkou, že toto již není řešení typové a je nutné na základě individuálního statického výpočtu tento návrh posoudit, zda je vyhovující na konkrétní zatížení. Projektant (statik) tak má od nás připravený optimalizovaný plán kladení stropní konstrukce jako podklad pro svou další práci a výpočty.

kladení vložek
Zdroj: HELUZ
Statické posouzení těchto „atypických“ řešení již není automaticky součástí našeho návrhu stropu. To by měl ideálně zpracovat právě hlavní odpovědný projektant za stavebně konstrukční část (statik), protože má už spočítané zatížení a zná také souvislosti a návaznosti na další konstrukce.

Nejnovější články

- Komerční sdělení -zpravy

Další články autora

- Komerční sdělení -PR článek